Welkom op zonweringweb.com

0 item(s)

1 800 234-5678
Algemene voorwaarden

Uitsluitend van toepassing voor Zonweringweb.com, de handelsnaam voor de webwinkel van André Molenaar Zonwering (K.v.K. nr. 37093989)Artikel 1. Toepasselijkheid

1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.
2. Al onze aanbiedingen – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen zelfs na aanvaarding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding van de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden.
3. Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel 1.2, welke afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die ons niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.
4. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 2. Prijzen en offertes

1. Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons schriftelijk is geaccepteerd, worden herzien. Al onze prijzen zijn inclusief BTW, tenzij door ons uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
2. Partijen kunnen in geval van ontbinding over en weer geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.
3. Alle offertes en aanbiedingen van Zonweringweb.com zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. Zonweringweb.com kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een order is overeengekomen nadat de wederpartij het bestelformulier verzonden heeft. Iedere ontvangen order wordt door Zonweringweb.com bevestigd door middel van een e-mail aan de wederpartij, met daarin als bijlage een factuur in pdf vorm als bevestiging. De wederpartij is gehouden aan controle van deze bevestiging.
5. De aanbetaling dan wel de vooruitbetaling van de totaalsom is de formele bevestiging van de order door de wederpartij.
6. Zonweringweb.com is niet gehouden de order te plaatsen bij de fabriek, dan wel levering van de order, zonder dat de overeengekomen betaling of deelbetaling heeft plaatsgevonden door de wederpartij. De grootte van de betaling wordt bepaald door Zonweringweb.com en gemeld in de in artikel 2.4 genoemde bevestiging.

Artikel 3. Levertijd, uitvoering van de order en wijziging van de overeenkomst; prijsverhoging

1. De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.
2. Zonweringweb.com is gerechtigd de verdere uitvoering op te schorten, zolang de wederpartij jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat wederpartij zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van onze rechten door de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.
3. Zonweringweb.com is tevens gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te leveren, van afnemer zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
4. Wanneer Zonweringweb.com gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Zonweringweb.com ter beschikking heeft gesteld.
5. Indien Zonweringweb.com bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Zonweringweb.com onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van die prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven: o Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst. o Indien de prijsstijging voortvloeit uit een aan Zonweringweb.com toekomende bevoegdheid of een op Zonweringweb.com rustende verplichting aangaande de wet.
6. Zonweringweb.com heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Overmacht

1. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Zonweringweb.com welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden o.a. niet, niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal en voorts alle overige oorzaken, buiten onze wil en/of toedoen ontstaan.
3. Zonweringweb.com kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Zonweringweb.com ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zonweringweb.com gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5. Betaling

1. Betaling dient te geschieden door middel van vooruitbetaling, dan wel met een aanbetaling. De restbetaling is bij de levering, op een door Zonweringweb.com aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van een consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Zonweringweb.com heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Zonweringweb.com kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod van betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Zonweringweb.com kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.
6. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is inde (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

1. Zonweringweb.com behoudt het eigendom voor van alle door hen geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door hen aan wederpartij geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Zonweringweb.com in het kader van levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen Zonweringweb.com van wederpartij te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met wederpartij gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
2. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de goederen.
3. Indien en voor zover door Zonweringweb.com geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen waarvoor zij zich de eigendom van geleverde goederen hebben voorgehouden, zijn zij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en worden zijn, voor zover nodig, reeds nu vooralsdan onherroepelijk door wederpartij daartoe gemachtigd de goederen terug te nemen en is de wederpartij verplicht Zonweringweb.com in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd hun recht om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen.
4. Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van wederpartij heeft Zonweringweb.com het sub 6.3 omschreven recht.
5. De wederpartij is gerechtigd de door Zonweringweb.com geleverde goederen waarvan Zonweringweb.com eigenaar is, ten behoeve van Zonweringweb.com door te verkopen, echter allen voor zover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij Zonweringweb.com de wederpartij heeft meegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.
6. De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van Zonweringweb.com een stil pandrecht te vestigen op de door hen geleverde zaken, zodra Zonweringweb.com om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Zonweringweb.com op de wederpartij, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn alle vorderingen van Zonweringweb.com terstond opeisbaar en zijn zij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd het recht op schadevergoeding van Zonweringweb.com.
7. Het is de wederpartij verboden op de door Zonweringweb.com geleverde zaken – ongeacht of Zonweringweb.com daar nog eigenaar van is – een vuist, of stil pandrecht ten behoeve van een een derde te vestigen.
8. Zonweringweb.com zal steeds – zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan – een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. De wederpartij is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
9. Zolang de sub. 6.8 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kan Zonweringweb.com de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd het recht op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garantie

1. Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer gedurende vijf jaar na leveringsdatum garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige montage en normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te tonen. De garantie beperkt zicht te allen tijde uitsluitend tot het leveren van vervangende onderdelen, nadat het defecte onderdeel door opdrachtnemer is geretourneerd. Indien de goederen zich buiten Nederland bevinden, komen de verzendkosten voor te leveren onderdelen voor rekening van opdrachtgever.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.
4. Garantie op de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoerde werken worden slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer verleent, en strekt zich nooit verder uit, dan de garantie, zoals deze door de producent, c.q. importeur, c.q. leverancier van de grondstoffen en materialen wordt gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door opdrachtnemer vervaardigde materialen en producten, dan wel in door opdrachtnemer uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen, c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.
5. De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of gemonteerd. Indien de garantie betreft door opdrachtnemer uitgevoerde werken, vervalt de garantie indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de te bewerken materialen ongeschikt of minder geschikt zijn, zomede in geval van onoordeelkundig gebruik.
6. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigings- of montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor montage van door opdrachtnemer te leveren en/of installeren producten, ongeacht eventueel door opdrachtnemer gegeven adviezen of beoordelingen.
7. Geen garantie wordt verleend op storingen en/of gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.
8. Zonweringweb.com is niet aansprakelijk voor materiaal-, kwaliteits-, en/of kleurkeuze van de wederpartij van de geleverde goederen/materialen en staan er niet voor in dat de door afnemer gewenste goederen de beoogde eigenschappen na gebruik behouden.

Artikel 8. Retourzendingen

1. Retourzendingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Zonweringweb.com. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten aan de zending verbonden ten laste van de afnemer.
Zonweringweb.com is in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van afnemer (eventueel onder derden) op te slaan of zelfs te diens beschikking te houden.
2. Retourzendingen, welke door Zonweringweb.com niet zijn aanvaard, ontheffen in geen enkel opzicht van betalingsvoorschriften.
3. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Zonweringweb.com genomen maatregelen voortvloeiend, is de gespecificeerde opgave voor afnemer bindend, behoudens tegenbewijs.
4. Retourzendingen reizen voor rekening van de wederpartij, behalve in geval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van Zonweringweb.com.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland