Welkom op zonweringweb.com

0 item(s)

1 800 234-5678

Disclaimer

Artikel 1. Toepasselijkheid
 • Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites Zonweringweb.com van IAN Group .
   
Artikel 2. Akkoordverklaring
 • Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Zonweringweb.com te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Zonweringweb.com geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.Zonweringweb.com is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot Zonweringweb.com te ontzeggen.
   
Artikel 3. Wijziging
 • Zonweringweb.com is te allen tijde gerechtigd de informatie op Zonweringweb.com en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Zonweringweb.com adviseert u Zonweringweb.com en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
   
Artikel 4. Doel
 • Zonweringweb.com beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over webwinkels in de breedste zin des woords. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van Zonweringweb.com worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van Zonweringweb.com). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via Zonweringweb.com zijn de voorwaarden van Zonweringweb.com respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door Zonweringweb.com of haar partner geleverde deel van het pakket. Zonweringweb.com streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Zonweringweb.com de informatie op Zonweringweb.com met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
   
Artikel 5. Hyperlinks
 • a. De website van Zonweringweb.com bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van IAN Group Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
  b. Zonweringweb.com kan hyperlinks naar websites van partners van Zonweringweb.com en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Zonweringweb.com is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Zonweringweb.com deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.
   
Artikel 6. Eigendom
 • Alle rechten op Zonweringweb.com en alle informatie op deze website berusten volledig bij IAN Group, haar partners en adverteerders. IAN Group behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van IAN Group, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Zonweringweb.com geldt: © 2009 Zonweringweb.com, Nederland.
   
Artikel 7. Informatie
 •  Zonweringweb.com en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van Zonweringweb.com zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van IAN Group Het is niet toegestaan informatie die van Zonweringweb.com wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.
   
Artikel 8. Gebruiksrecht
 • Zonweringweb.com verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Zonweringweb.com te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Zonweringweb.com te kunnen raadplegen of Zonweringweb.com in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Zonweringweb.com te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Zonweringweb.com worden ontsloten. Bovendien is het verboden Zonweringweb.com - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Zonweringweb.com voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.
   
Artikel 9. Beveiliging
 • Zonweringweb.com spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's. 
Artikel 10. Plaatsing berichten
 • De berichten die de bezoeker van Zonweringweb.com achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Zonweringweb.com te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Zonweringweb.com staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Zonweringweb.com is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken. 
Artikel 11. Aansprakelijkheid
 • Zonweringweb.com sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Zonweringweb.com, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Zonweringweb.com of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Zonweringweb.com, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Zonweringweb.com te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Zonweringweb.com Zonweringweb.com sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend door het gebruik van de software van Zonweringweb.com.

  BiedMeer is puur een facilitair programma voor de aangesloten webwinkels en nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud, verkoop, service of andere handelingen van de webwinkels.
   
Artikel 12. Conversie
 • Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
   
Artikel 13. Verkoop producten
 • Voor de verkoop van producten op Zonweringweb.com gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.
   
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Zonweringweb.com worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door een bevoegde rechter.